خروجی طرح

قالب: ۱۳۹۸

۱#: مدیریت طرح ۹۴-۹۶

۱#: مدیریت طرح ۹۴-۹۶

پروژه از ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ الی۱۳۹۶/۱۰/۰۱

ردیف عنوان نوع سال انتشار پیوست
۱ سند جامع اصول حاکم برپیوست فرهنگی جویشگر بومی گزارش ۱۳۹۶ دانلود فایل
۲ مشخصه‌ها و نیازمندیهای مدل خروج در طرح جویشگر گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۳ کارکردهای طرح جویشگر در فرایند نوآوری و تجاری سازی فناوری گزارش ۱۳۹۶ دانلود فایل
۴ ساختار محیط مشارکت کسب وکارها در طرح توسعه جویشگر بومی گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۵ بررسی تطبیقی تشکیل خوشه‌های کسب و کار جویشگر گزارش ۱۳۹۶ دانلود فایل
۶ طراحی فرایندهای اصلی و پشتیبان مدیریت طرح جویشگر بومی گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۷ تدوین راهبردها و بازنگری برنامه عملیاتی طرح جویشگر بومی گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۸ تدوین راهبردها و بازنگری برنامه عملیاتی طرح جویشگر بومی گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۹ پلتفرم مدیریت API گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۱۰ روش شناسی تدوین پروژه‌های ضروری در بخش محتوای طرح جویشگر گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۱۱ شناسایی شاخصها و معیارهای ارزیابی میزان تولید محتوا، مراجع ذیربط و روش ارزیابی و رصد آنها گزارش ۱۳۹۶ دانلود فایل
۱۲ تبیین الزامات جویشگر بومی در راستای تحقق توسعه پایدار گزارش ۱۳۹۴ دانلود فایل
۱۳ خدمات به‌اشتراک‌گذاری عکس گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۱۴ گزارش رویداد کارآفرینی محتوا و خدمات جویشگر بومی گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۱۵ مزیتها و فرصتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات برای کارآفرینی و اشتغال گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۱۶ ارائه طرح جویشگر بومی گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۱۷ پروژۀ توسعه وب سرویس نویسه خوان نوری ( OCR ) برای زبان فارسی گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۱۸ پروژه جویشگر مستندات گفتاری گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۱۹ جویشگر خاص منظوره گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۲۰ طراحی و پیاده سازی سامانه آرشیو وب ملی گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۲۱ شخصی‌سازی جویشگر برای کودکان گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۲۲ پروژه سامانه پرسش و پاسخ خودکار فارسی گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۲۳ پروژۀ ایجاد پیکره و ابزار برچسب گذار نقش معنایی (SRL) برای زبان فارسی گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۲۴ توسعه وب سرویس نویسه خوان نوری (OCR) برای مجموعه دست خط زبان فارسی به صورت برون خط گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۲۵ آرشیو فرابرچسب‌زنی ویدئوی بومی گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۲۶ معماری مفهومی یکپارچه سازی خدمات طرح جویشگر گزارش ۱۳۹۴ دانلود فایل
۲۷ گزارش عملکرد تیم راهبری و پایش پروژه‌های توسعه وردنت، ایجاد گراف دانش، ‌ابزارهای پایه پردازش متن زبان فارسی گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۲۸ مدل یکپارچه سازی و تعامل پذیری خدمات طرح جویشگر گزارش ۱۳۹۴ دانلود فایل
۲۹ گزارش عملکرد شش ماهه در مدیریت طرح جویشگر (تیم راهبرد کسب و کار طرح جویشگر ) گزارش ۱۳۹۴ دانلود فایل
۳۰ گزارش میان دوره‌ای عملکرد گروه نظارت فعالیت‌های محتوایی در طرح جویشگر گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۳۱ گزارش نقشه راه پردازش خط و زبان فارسی در طرح جویشگر گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۳۲ گزارش نهایی فراخوان شرکتهای منتخب گزارش ۱۳۹۴ دانلود فایل
۳۳ درخواست ارائه ی پیشنهاد ( RFP ) پروژهی جستجوی گفتاری جویشگرهای بومی گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۳۴ جستجوی صوتی در وب گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۳۵ گزارش عملکرد شش ماهه در مدیریت طرح جویشگر (پروژه سرویس نقشه) گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۳۶ طرح "کاوشگر هویتی افراد" گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۳۷ درخواست ارائه پیشنهاد (RFP) پروژه کاوشگر هویتی افراد گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۳۸ گزارش میانی عملکرد شش ماهه تیم نظارت پروژه حمایت از توسعه خدمات ایمیل بومی گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۳۹ گزارش میانی عملکرد نه ماهه تیم نظارت پروژه‌های ترجمه ماشینی گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۴۰ گزارش میانی عملکرد نه ماهه تیم نظارت سرویس جویشگر تصویری گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۴۱ برنامه تحقق دستاوردهای طرح گزارش ۱۳۹۴ دانلود فایل
۴۲ گزارش جریان نقدینگی گزارش ۱۳۹۴ دانلود فایل
۴۳ الزامات استقرار سامانه مکانیزه مدیریت طرح گزارش ۱۳۹۴ دانلود فایل
۴۴ مستند مدیریت ریسک طرح جویشگر گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۴۵ خط مشی سازماندهی طرح گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۴۶ بررسی و تحلیل وضعیت محتوا و خدمات محتوایی مورد نیاز برای طرح جویشگر گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۴۷ بازنگری سیاست‌ها و اقدامات توسعه جویشگر بومی گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۴۸ گزارش طراحی مدل ارزیابی کسب‌و‌کارها در زیست‌سامانه طرح جویشگر بومی گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۴۹ طراحی مدل زیست بوم توسعه جویشگر بومی گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۵۰ طراحی مدل ارزشگذاری سرمایه‌های فکری طرح جویشگر بومی گزارش ۱۳۹۴ دانلود فایل
۵۱ بررسی اثر اقتصادی توسعه سکوهای جویشگر بومی گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۵۲ کاربست سناریوهای جویشگر بومی گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۵۳ وضعیت جویشگر بومی پارسی‌جو و چالش‌های پیش رو گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۵۴ گزارش نقشه راه پردازش خط و زبان فارسی گزارش ۱۳۹۴ دانلود فایل
۵۵ پانل شناسایی و رتبه‌بندی عدم‌قطعیت‌های کلیدی گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۵۶ بررسی تطبیقی راهبردهای عملیاتی توسعه جویشگر بومی گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۵۷ طراحی و پیاده سازی شبکه تصویری (تصویرنت) گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۵۸ طراحی مدل ارزشگذاری سرمایه‌های فکری کسب و کار‌های مطرح در طرح جویشگر گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۵۹ مدل ارزیابی کسب‌و‌کارها در زیست‌سامانه طرح جویشگر بومی گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۶۰ معرفی فرآیندآینده‌نگاری و تهیه ره‌نگاشت فناوری جویشگر بومی گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۶۱ مقدمه ای برآینده‌نگاری و تهیه ره‌نگاشت فناوری جویشگربومی گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۶۲ بررسی همکاری‌ها در جویشگرهای چین و روسیه گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۶۳ بررسی کروم و اهمیت آن گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۶۴ ارائه مهمترین دستاوردهای کارگاههای استزاتژی (۱ « الی » ۹ ) گزارش ۱۳۹۴ دانلود فایل
۶۵ ملاحظات مطرح در توسعه API گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۶۶ مروری بر مفاهیم پایه در توسعه API گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۶۷ توسعه فضای رقابتی در طرح جویشگر بومی (نوع اول) گزارش ۱۳۹۴ دانلود فایل
۶۸ خلق استراتژی (راهکار استراتژیک)+همسوسازی استراتژیک (اولیه) گزارش ۱۳۹۴ دانلود فایل
۶۹ خلق استراتژی (راهیابی استراتژیک) گزارش ۱۳۹۴ دانلود فایل
۷۰ نقش آفریىی درتوسعه فضای رقابتی جوشگر‌های داخلی گزارش ۱۳۹۴ دانلود فایل
۷۱ خلق استراتژی (تحلیل گلوگاه: CCs & CSFs ) گزارش ۱۳۹۴ دانلود فایل
۷۲ خلق استراتژی (تبیین چشم انداز،عوامل تحت منفعت) گزارش ۱۳۹۴ دانلود فایل
۷۳ خلق استراتژی (قواعد پارادایم،تحلیل فرصت‌ها) گزارش ۱۳۹۴ دانلود فایل
۷۴ متدولوژی شکل گیری استراتژی‌های جویشگر بومی گزارش ۱۳۹۴ دانلود فایل
۷۵ مهمترین دستاوردهای کارگاههای استراتژی استزاتژی (۱ « الی » ۸ ) گزارش ۱۳۹۴ دانلود فایل
۷۶ آزمایشگاه ارزیابی و اعتبارسنجی خدمات وب(وب آزما) گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۷۷ آینده‌نگاری و تهیه ره‌نگاشت فناوری جویشگر بومی«شناسایی روندهای جویشگر بومی» گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۷۸ آینده نگاری و تهیه ره‌نگاشت فناوری جویشگر بومی بررسی قوانین و اسناد بالادستی گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۷۹ اهداف و روند اجرای پروژه طراحی سامانه رتبه بندی گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۸۰ مدل توسعه زیست­ بوم جویشگر بومی گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۸۱ طرح کاوش گر هویتی افراد گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۸۲ همسوسازی استراتژیک گزارش ۱۳۹۴ دانلود فایل
۸۳ محتوای فارسی از دیدگاه جویشگر گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۸۴ جستجوی وب با استفاده از گفتار گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۸۵ مروری بر زیرساخت مدیریت API گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۸۶ راه کار پیشنهادی جهت مدل سازی یکپارچه سازی خدمات طرح و معرفی روش‌های ممکن پیاده سازی گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۸۷ غنی سازی محتوای فارسی گزارش ۱۳۹۴ دانلود فایل
۸۸ متدولوژی اجرای استراتژی‌های «جویشگر بومی» گزارش ۱۳۹۴ دانلود فایل
۸۹ سیاست‌های «توسعه فضای رقابتی» و «توسعه زیرساخت‌ها» در طرح جویشگر بومی گزارش ۱۳۹۴ دانلود فایل
۹۰ مطالعه تطبیقی حوزه‌ای گزارش ۱۳۹۴ دانلود فایل
۹۱ مطالعه و بررسی جویشگرهای متنی گزارش ۱۳۹۴ دانلود فایل
۹۲ مطالعه تحلیل و ارائه موضوعات راهبردی موتور جستجوی بومی گزارش ۱۳۹۴ دانلود فایل
۹۳ مدیریت پیکربندی گزارش ۱۳۹۴ دانلود فایل
۹۴ مدل مفهومی یکپارچه‌سازی خدمات طرح گزارش ۱۳۹۴ دانلود فایل
۹۵ مدیریت ریسک گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۹۶ مدیریت ارتباطات گزارش ۱۳۹۴ دانلود فایل
۹۷ مطالعه تطبیقی در زمینه پروژه‏‌های مرتبط با آرشیو و محتوا گزارش ۱۳۹۴ دانلود فایل
۹۸ اکوسامانه فضای اطلاعاتی جویشگر بومی گزارش ۱۳۹۴ دانلود فایل
۹۹ نظامنامه مدیریت طرح گزارش ۱۳۹۴ دانلود فایل
۱۰۰ مطالعه تطبیقی سامانه تحلیل و جستجوی خبر گزارش ۱۳۹۴ دانلود فایل
۱۰۱ بررسی سرویس‌های پست الکترونیک گزارش ۱۳۹۴ دانلود فایل
۱۰۲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎتی ﻃﺮح ﺟﻮیشگر گزارش ۱۳۹۴ دانلود فایل
۱۰۳ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻃﺮح گزارش ۱۳۹۴ دانلود فایل
۱۰۴ گزارش تدوین استراتژی گزارش ۱۳۹۴ دانلود فایل
۱۰۵ منشور طرح گزارش ۱۳۹۴ دانلود فایل
۱۰۶ مدل مفهومی جویش گزارش ۱۳۹۴ دانلود فایل
۱۰۷ مطالعه و بررسی شبکه‌های اجتماعی جویشگر بومی گزارش ۱۳۹۴ دانلود فایل
۱۰۸ سامانه پرسش و پاسخ خودکار گزارش ۱۳۹۴ دانلود فایل
۱۰۹ بررسی پیکره‌ها و ابزارهای پردازش زبان فارسی گزارش ۱۳۹۴ دانلود فایل
۱۱۰ مطالعه تطبیقی جویشگرهای تصویری، ویدئویی و صوتی گزارش ۱۳۹۴ دانلود فایل
۱۱۱ پژوهشی در فناوری‌های آینده وب و موتورهای جست و جو گزارش ۱۳۹۴ دانلود فایل
۱۱۲ مطالعه تطبیقی و تحلیل عملکرد جویشگرهای ملی و فراملی گزارش ۱۳۹۴ دانلود فایل
۱۱۳ بررسی برترین سایت‌های ایرانی گزارش ۱۳۹۴ دانلود فایل

۲#: ایجاد هستان شناسی عمومی فارسی ۸۷-۸۸

۲#: ایجاد هستان شناسی عمومی فارسی ۸۷-۸۸

نام مجری: مهرنوش شمس فرد
پروژه از ۱۳۸۷/۱۱/۱۹ الی۱۳۸۸/۰۹/۱۹

ردیف عنوان نوع سال انتشار پیوست
۱ گزارش توسعه و تست نرم افزار‌های مدیریت و یادگیری وردنت فارسی گزارش ۱۳۸۸ دانلود فایل
۲ طراحی سیستم ساخت واژهستان شناسی فارسی گزارش ۱۳۸۸ دانلود فایل
۳ گزارش فرهنگ نگاری، یکپارچه سازی و آزمون داده‌ها گزارش ۱۳۸۸ دانلود فایل
۴ بررسی روش‌های ساخت نیمه خودکار واژهستان شناسی گزارش ۱۳۸۸ دانلود فایل
۵ مطالعه و بررسی وردنت‌ها ی مطرح جهان از نظر حوزه پوشش، ساختار و ویژگی‌ها گزارش ۱۳۸۸ دانلود فایل

۳#: ایجاد و راه اندازی آزمایشگاه تحقیقاتی ارزیابی و اعتبارسنجی خدمات وب فارسی ۹۴-۹۵

۳#: ایجاد و راه اندازی آزمایشگاه تحقیقاتی ارزیابی و اعتبارسنجی خدمات وب فارسی ۹۴-۹۵

نام مجری: مژگان فرهودی
پروژه از ۱۳۹۴/۰۲/۲۷ الی۱۳۹۵/۰۲/۲۷

ردیف عنوان نوع سال انتشار پیوست
۱ خدمات‌دهی آزمایشگاه گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۲ ایجاد و راه اندازی آزمایشگاه گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۳ مستندات طراحی آزمایشگاه گزارش ۱۳۹۴ دانلود فایل
۴ شناسایی نیازمندی‌های آزمایشگاه گزارش ۱۳۹۴ دانلود فایل

۴#: ایجاد و راه‌اندازی سامانه پرسش و پاسخ خودکار در حوزه قرانی ۹۱-۹۳

۴#: ایجاد و راه‌اندازی سامانه پرسش و پاسخ خودکار در حوزه قرانی ۹۱-۹۳

نام مجری: مژگان فرهودی
پروژه از ۱۳۹۱/۰۳/۲۴ الی۱۳۹۳/۰۲/۲۴

ردیف عنوان نوع سال انتشار پیوست
۱ آزمو‌های سامانه پرسش و پاسخ خودکار قرآنی گزارش ۱۳۹۳ دانلود فایل
۲ راه اندازی سرویس تحت وب پرسش و پاسخ خودکار قرانی گزارش ۱۳۹۳ دانلود فایل
۳ توسعه نمونه اولیه سامانه پرسش و پاسخ خودکار قرانی و راه-اندازی پرتال سامانه گزارش ۱۳۹۲ دانلود فایل
۴ ایجاد نمونه اولیه سامانه پرسش و پاسخ خودکار قرانی گزارش ۱۳۹۲ دانلود فایل
۵ ایجاد و بهبود ابزارها و منابع داده‌ای مورد نیاز در بخش‌های مختلف سامانه و توسعه هسته اصلی سامانه گزارش ۱۳۹۲ دانلود فایل
۶ تهیه و ایجاد ابزارها و منابع داده‌ای مورد نیاز در بخش‌های مختلف سامانه و پیاده‌سازی هسته اصلی سامانه گزارش ۱۳۹۱ دانلود فایل
۷ مطالعه تطبیقی و ارائه چارچوب مناسب برای سامانه پرسش و پاسخ قرانی گزارش ۱۳۹۱ دانلود فایل

۵#: تحليل نيازمندي‌ها، طراحي و پياده‌سازي سامانه بومی رتبه بندی و پایش وب‌سایتها ۹۴-۹۶

۵#: تحليل نيازمندي‌ها، طراحي و پياده‌سازي سامانه بومی رتبه بندی و پایش وب‌سایتها ۹۴-۹۶

نام مجری: لیلا ربیعی
پروژه از ۱۳۹۴/۱۱/۱۲

ردیف عنوان نوع سال انتشار پیوست
۱ سند طراحي گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۲ مدل مفهومی سامانه بومی تحلیل و رتبه بندی وب سایت ها گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۳ برنامه ریزی گام های طراحی، پیاده سازی و ارزیابی سامانه گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۴ متدولوژی پياده سازی نرم افزار به روش چابك همراه با مولفه های آن گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۵ جنبه هاي حقوقي دخيل در رتبه‌بندي و پايش خدمات تحت وب گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۶ شناسایی و امکان سنجی منابع دادهای قابل بهره برداری جهت استخراج داده های مورد نیاز سامانه گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۷ شناسایی نیازمندیهای سامانه بومی رتبه بندی و پایش وب سایت ها گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۸ شناسایی ذینفعان و مخاطبان سامانه بومی رتبه بندی وب سایت ها گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۹ معيارهاي تحليل و رتبه بندي وبسايت ها گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۱۰ مطالعه استانداردها، بررسي و مقایسه راه حل هاي نرم افزارهاي رایج در دنيا گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل

۶#: تدوين چارچوب مقررات جويشگر بومي ۹۴-۹۵

۶#: تدوين چارچوب مقررات جويشگر بومي ۹۴-۹۵

نام مجری: محسن پازری
پروژه از ۱۳۹۴/۱۲/۱۷

ردیف عنوان نوع سال انتشار پیوست
۱ مطالعات تطبيقي رويکردهاي مقررات‌گذاري جويشگر بومي گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۲ سياست‌هاي حاكميتي جويشگر بومي گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۳ بررسی تاثیرات اقتصادی جویشگر به منظور تدوین مقررات لازم گزارش دانلود فایل
۴ بررسي زيست‌بوم جويشگر بومي(فرصت‌ها و آسيب‌هاي اجتماعي) گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۵ اصول حاكم، چارچوب پروانه و ضوابط كلي ارائه‌دهندگان سرويس جويش گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۶ اصول حاكم، چارچوب پروانه و ضوابط كلي ارائه‌دهندگان سرويس جويش گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۷ مسئوليت‌هاي فراهم‌آورنده سرويس جويش گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۸ ضوابط و مقررات رقابت پذیری در محیط جویش گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۹ ضوابط و مقررات مالکیت معنوی در محیط جویش گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۱۰ ضوابط و مقررات حريم خصوصي محيط جويش گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۱۱ حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان جويش گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل

۷#: تدوین ساختار و روشهای همکاری و تعامل بخش دولتی و خصوصی در طرح جویشگر بومی ۹۴

۷#: تدوین ساختار و روشهای همکاری و تعامل بخش دولتی و خصوصی در طرح جویشگر بومی ۹۴

نام مجری: ایوب محمدیان
پروژه از ۱۳۹۴/۰۳/۱۰ الی۱۳۹۴/۰۸/۱۰

ردیف عنوان نوع سال انتشار پیوست
۱ گزارش نقشه ی راه توسعه ی کسب و کار در طرح جویشگر بومی گزارش ۱۳۹۴ دانلود فایل
۲ تحلیل وتنظیم رفتارهای رقابتی با هدف جلوگیری از ایجاد انحصار در اکوسیستم طرح جویشگر گزارش ۱۳۹۴ دانلود فایل
۳ تبیین مدل مشارکت دولت و بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در حوزه موتورهای جستجو گزارش ۱۳۹۴ دانلود فایل
۴ مدل اشتراک منافع حاصل از فعالیت موتورهای جستجو بین ذینفعان و نقش آفرینان اکو سیستم گزارش ۱۳۹۴ دانلود فایل

۸#: تدوین معماری توسعه فناوری اطلاعات کشور با هدف تدوین نقش و وظایف سازمان فناوری اطلاعات در طرح کلان توسعه فناوری اطلاعات ۹۰-۹۱

۸#: تدوین معماری توسعه فناوری اطلاعات کشور با هدف تدوین نقش و وظایف سازمان فناوری اطلاعات در طرح کلان توسعه فناوری اطلاعات ۹۰-۹۱

نام مجری: علی شریفی
پروژه از ۱۳۹۰/۰۲/۰۱ الی۱۳۹۱/۰۳/۳۱

ردیف عنوان نوع سال انتشار پیوست
۱ اعتبارسنجی مدل مفهومی توسعه فاوا گزارش ۱۳۹۱ دانلود فایل
۲ طراحی مدل مفهومی توسعه فاوا گزارش ۱۳۹۱ دانلود فایل
۳ روش شناسی طراحی مدل مفهومی توسعه فاوا گزارش ۱۳۹۱ دانلود فایل

۹#: توسعه جويشگر متني يوز ۹۲-۹۵

۹#: توسعه جويشگر متني يوز ۹۲-۹۵

نام مجری: مهدی نقوی
پروژه از ۱۳۹۲/۰۵/۲۵

ردیف عنوان نوع سال انتشار پیوست
۱ گزارش فاز پروژه گزارش ۱۳۹۶ دانلود فایل
۲ گزارش فاز پروژه گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل

۱۰#: توسعه جویشگر متنی شرکت وب پردازان نوین پارسی‌جو ۹۵

۱۰#: توسعه جویشگر متنی شرکت وب پردازان نوین پارسی‌جو ۹۵

نام مجری: شرکت وب پردازان نوین پارسی‌جو
پروژه از ۱۳۹۵/۰۵/۰۳

ردیف عنوان نوع سال انتشار پیوست
۱ توسعه جویشگر متنی گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل

۱۱#: : راهبری و پایش بر پروژه «پیاده سازی موتور جستجوی فارسی با پوشش پانصد میلیون صفحه وب (خرید سرویس جستجو)» ۹۲-۹۳

۱۱#: : راهبری و پایش بر پروژه «پیاده سازی موتور جستجوی فارسی با پوشش پانصد میلیون صفحه وب (خرید سرویس جستجو)» ۹۲-۹۳

نام مجری: معصومه عظیم زاده
پروژه از ۱۳۹۳/۰۴/۰۸ الی۱۳۹۳/۰۸/۰۸

ردیف عنوان نوع سال انتشار پیوست
۱ ابزار کنترل نسخه ‏گذاری GIT گزارش ۱۳۹۳ دانلود فایل
۲ راهنمای کاربری سامانه پایش و ارزیابی موتورهای جستجو گزارش ۱۳۹۳ دانلود فایل
۳ سند معماری سامانه پایش و ارزیابی موتورهای جستجو گزارش ۱۳۹۳ دانلود فایل
۴ استفاده از راه حل توزیع شدگی جهت مدیریت کارآمد داده‌های حجیم لاگ موتور جستجو گزارش ۱۳۹۳ دانلود فایل
۵ ایجاد بستر ارزیابی خودکار سرویس جستجوی متنی گزارش ۱۳۹۳ دانلود فایل
۶ مطالعه و بررسی ابزارهای تحلیل وب و سامانه‌های مانیتورینگ موتور جستجو گزارش ۱۳۹۳ دانلود فایل
۷ سامانه پایش و ارزیابی موتور جستجو گزارش ۱۳۹۳ دانلود فایل

۱۲#: توسعه و بکارگیری رایانش ابری در سطح زیرساخت به عنوان سرویس در مرکز داده پژوهشگاه ۹۳-۹۴

۱۲#: توسعه و بکارگیری رایانش ابری در سطح زیرساخت به عنوان سرویس در مرکز داده پژوهشگاه ۹۳-۹۴

نام مجری: احسان کشتکاری
پروژه از ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ الی۱۳۹۴/۰۸/۲۷

ردیف عنوان نوع سال انتشار پیوست
۱ بک‌لاگ پروژه حاوی مشخصات سرویس‌ها، معماری و طرح کلان سیستم، اولویت‌بندی پیاده‌سازی ویژگی‌ها و سرویس‌های طراحی شده، طراحی سخت‌افزار و شبکه موردنیاز گزارش ۱۳۹۳ دانلود فایل
۲ گزارش طرح استمرار خدمات ابری برقرار شده در مرکز داده (نحوه فرآیندهای راهبری سرویس، نحوه همکاری با سرویس گیرندگان و نحوه پشتیبانی از سرویس‌ها) گزارش ۱۳۹۴ دانلود فایل
۳ بک‌لاگ پروژه حاوی مشخصات سرویس‌ها، معماری و طرح کلان سیستم، اولویت‌بندی پیاده‌سازی ویژگی‌ها و سرویس‌های طراحی شده، طراحی سخت‌افزار و شبکه موردنیاز گزارش ۱۳۹۳ دانلود فایل

۱۳#: آینده‌نگاری و تهیه ره نگاشت فناوری جویشگر بومی ۹۴-۹۵

۱۳#: آینده‌نگاری و تهیه ره نگاشت فناوری جویشگر بومی ۹۴-۹۵

نام مجری: محمدرضا واحدی
پروژه از ۱۳۹۴/۱۲/۱۵

ردیف عنوان نوع سال انتشار پیوست
۱ گزارش مدیریتی گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۲ کاربست سناریوهای جویشگر بومی گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۳ سند نقشه راه توسعه جویشگر بومی گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۴ بررسی الزامات جویشگر بومی گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۵ فعالیت های مقدماتی پروژه گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۶ شناسايي و تحليل روندهاي جويشگر بومي گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۷ شناخت گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل
۸ سناریوهای جویشگر بومی گزارش ۱۳۹۵ دانلود فایل

۱۴#: توسعه وردنت تخصصی زبان فارسی در حوزه فاوا ۹۰-۹۱

۱۴#: توسعه وردنت تخصصی زبان فارسی در حوزه فاوا ۹۰-۹۱

نام مجری: محرم منصوری زاده
پروژه از ۱۳۹۰/۰۴/۲۸ الی۱۳۹۱/۱۱/۱۱

ردیف عنوان نوع سال انتشار پیوست
۱ گزارش آزمون پروژه وردنت فارسی در حوزه فاوا گزارش ۱۳۹۱ دانلود فایل
۲ فرهنگ نگاری و تکمیل بانک واژگانی گزارش ۱۳۹۱ دانلود فایل
۳ گزارش استخراج خودکار روابط معنایی بین واژگان گزارش ۱۳۹۱ دانلود فایل
۴ طراحی شمای واژگانی برای وردنت فاوا گزارش ۱۳۹۱ دانلود فایل
۵ روابط ساختاری در وردنت فاوا گزارش ۱۳۹۱ دانلود فایل
۶ توسعه ی نرم افزارهای ویرایشگر رومیزی و تحت وب برای وردنت فاوا و راهنمای کاربری گزارش ۱۳۹۱ دانلود فایل
۷ تحلیل و طراحی وردنت زبان فارسی در حوزه فاوا گزارش ۱۳۹۱ دانلود فایل
۸ توسعه نرم افزارهای مرورگر رومیزی و تحت وب برای وردنت فاوا و راهنمای کاربری گزارش ۱۳۹۱ دانلود فایل
۹ طرح آزمون پروژه وردنت فارسی حوزه فاوا گزارش ۱۳۹۱ دانلود فایل
۱۰ مطالعه تطبیقی وردنت‌های فارسی و غیر فارسی گزارش ۱۳۹۱ دانلود فایل
۱۱ تحلیل وردنت زبان فارسی در حوزه فاوا گزارش ۱۳۹۱ دانلود فایل

۱۵#: ارائه مدل مفهومی شبکه‌های اجتماعی با هدف تهیه قالب‌های تعریف پروژه‌ها وتدوین برنامه اجرایی آن ۸۹

۱۵#: ارائه مدل مفهومی شبکه‌های اجتماعی با هدف تهیه قالب‌های تعریف پروژه‌ها وتدوین برنامه اجرایی آن ۸۹

نام مجری: محمد آزادنیا
پروژه از ۱۳۸۹/۰۸/۰۳ الی۱۳۸۹/۱۲/۰۳

ردیف عنوان نوع سال انتشار پیوست
۱ جمع بندی نتایج پرسشنامه هم اندیشی برای پیاده سازی شبکه‌های اجتماعی در کشور گزارش ۱۳۹۰ دانلود فایل
۲ مدل مفهومی شبکه‌های اجتماعی گزارش ۱۳۹۰ دانلود فایل
۳ مدل‌های کسب و کار شبکه‌های اجتماعی گزارش ۱۳۹۰ دانلود فایل
۴ استخراج نیازمندی‌های شبکه‌های اجتماعی ملی (بومی) گزارش ۱۳۹۰ دانلود فایل
۵ تحلیل فنی شبکه‌های اجتماعی گزارش ۱۳۹۰ دانلود فایل
۶ بررسی مسائل فنی مرتبط با طراحی و توسعه شبکه‌های اجتماعی گزارش ۱۳۸۹ دانلود فایل

صفحه‌ها

فاز سوم

مشخصات فنی (RFP)

ردیف عنوان سال انتشار
۱ آرشیو فرابرچسب‌زنی ویدئوی بومی ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۲ توسعه وب سرویس نویسه خوان نوری (OCR) برای مجموعه دست خط زبان فارسی به صورت برون خط ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۳ پروژۀ ایجاد پیکره و ابزار برچسب گذار نقش معنایی (SRL) برای زبان فارسی ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۴ پروژه سامانه پرسش و پاسخ خودکار فارسی ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۵ شخصی‌سازی جویشگر برای کودکان ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۶ طراحی و پیاده سازی سامانه آرشیو وب ملی ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۷ جویشگر خاص منظوره ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۸ پروژه جویشگر مستندات گفتاری ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۹ پروژۀ توسعه وب سرویس نویسه خوان نوری ( OCR ) برای زبان فارسی ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه

استراتژی و کسب و کار

ردیف عنوان سال انتشار
۱ بررسی تطبیقی تشکیل خوشه‌های کسب و کار جویشگر ۱۳۹۶ دانلود آخرین نسخه
۲ ساختار محیط مشارکت کسب وکارها در طرح توسعه جویشگر بومی ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۳ کارکردهای طرح جویشگر در فرایند نوآوری و تجاری سازی فناوری ۱۳۹۶ دانلود آخرین نسخه
۴ مشخصه‌ها و نیازمندیهای مدل خروج در طرح جویشگر ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه

برنامه عملیاتی

ردیف عنوان سال انتشار
۱ تدوین راهبردها و بازنگری برنامه عملیاتی طرح جویشگر بومی ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۲ تدوین راهبردها و بازنگری برنامه عملیاتی طرح جویشگر بومی ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۳ طراحی فرایندهای اصلی و پشتیبان مدیریت طرح جویشگر بومی ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه

محتوا

ردیف عنوان سال انتشار
۱ شناسایی شاخصها و معیارهای ارزیابی میزان تولید محتوا، مراجع ذیربط و روش ارزیابی و رصد آنها ۱۳۹۶ دانلود آخرین نسخه
۲ روش شناسی تدوین پروژه‌های ضروری در بخش محتوای طرح جویشگر ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه

پیوست فرهنگی

ردیف عنوان سال انتشار
۱ سند جامع اصول حاکم برپیوست فرهنگی جویشگر بومی ۱۳۹۶ دانلود آخرین نسخه

یکپارچه سازی

ردیف عنوان سال انتشار
۱ پلتفرم مدیریت API ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه

ارائه‌های طرح

ردیف عنوان سال انتشار
۱ ارائه طرح جویشگر بومی ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۲ مزیتها و فرصتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات برای کارآفرینی و اشتغال ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۳ گزارش رویداد کارآفرینی محتوا و خدمات جویشگر بومی ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه

فاز دوم

مشخصات فنی (RFP)

ردیف عنوان سال انتشار
۱ درخواست ارائه پیشنهاد (RFP) پروژه کاوشگر هویتی افراد ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۲ درخواست ارائه ی پیشنهاد ( RFP ) پروژهی جستجوی گفتاری جویشگرهای بومی ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه

گزارش نهایی‌سازی خدمات و شاخص‌های ارزیابی

ردیف عنوان سال انتشار
۱ گزارش میانی عملکرد نه ماهه تیم نظارت سرویس جویشگر تصویری ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۲ گزارش میانی عملکرد نه ماهه تیم نظارت پروژه‌های ترجمه ماشینی ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۳ گزارش میانی عملکرد شش ماهه تیم نظارت پروژه حمایت از توسعه خدمات ایمیل بومی ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۴ گزارش عملکرد شش ماهه در مدیریت طرح جویشگر (پروژه سرویس نقشه) ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۵ گزارش نهایی فراخوان شرکتهای منتخب ۱۳۹۴ دانلود آخرین نسخه
۶ گزارش میان دوره‌ای عملکرد گروه نظارت فعالیت‌های محتوایی در طرح جویشگر ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۷ گزارش عملکرد شش ماهه در مدیریت طرح جویشگر (تیم راهبرد کسب و کار طرح جویشگر ) ۱۳۹۴ دانلود آخرین نسخه
۸ گزارش عملکرد تیم راهبری و پایش پروژه‌های توسعه وردنت، ایجاد گراف دانش، ‌ابزارهای پایه پردازش متن زبان فارسی ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه

دفتر مدیریت طرح

ردیف عنوان سال انتشار
۱ خط مشی سازماندهی طرح ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۲ مستند مدیریت ریسک طرح جویشگر ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۳ الزامات استقرار سامانه مکانیزه مدیریت طرح ۱۳۹۴ دانلود آخرین نسخه
۴ گزارش جریان نقدینگی ۱۳۹۴ دانلود آخرین نسخه
۵ برنامه تحقق دستاوردهای طرح ۱۳۹۴ دانلود آخرین نسخه

استراتژی و کسب و کار

ردیف عنوان سال انتشار
۱ بررسی اثر اقتصادی توسعه سکوهای جویشگر بومی ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۲ طراحی مدل ارزشگذاری سرمایه‌های فکری طرح جویشگر بومی ۱۳۹۴ دانلود آخرین نسخه
۳ طراحی مدل زیست بوم توسعه جویشگر بومی ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۴ گزارش طراحی مدل ارزیابی کسب‌و‌کارها در زیست‌سامانه طرح جویشگر بومی ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۵ بازنگری سیاست‌ها و اقدامات توسعه جویشگر بومی ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه

گزارشات فنی: خط و زبان فارسی، توسعه محتوا و خدمات بومی،یکپارچه سازی

ردیف عنوان سال انتشار
۱ بررسی و تحلیل وضعیت محتوا و خدمات محتوایی مورد نیاز برای طرح جویشگر ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۲ طرح "کاوشگر هویتی افراد" ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۳ جستجوی صوتی در وب ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۴ گزارش نقشه راه پردازش خط و زبان فارسی در طرح جویشگر ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۵ مدل یکپارچه سازی و تعامل پذیری خدمات طرح جویشگر ۱۳۹۴ دانلود آخرین نسخه
۶ معماری مفهومی یکپارچه سازی خدمات طرح جویشگر ۱۳۹۴ دانلود آخرین نسخه
۷ خدمات به‌اشتراک‌گذاری عکس ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه

فاز اول

ارائه‌های طرح

ردیف عنوان سال انتشار
۱ راه کار پیشنهادی جهت مدل سازی یکپارچه سازی خدمات طرح و معرفی روش‌های ممکن پیاده سازی ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۲ مروری بر زیرساخت مدیریت API ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۳ جستجوی وب با استفاده از گفتار ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۴ محتوای فارسی از دیدگاه جویشگر ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۵ طرح کاوش گر هویتی افراد ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۶ مدل توسعه زیست­ بوم جویشگر بومی ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۷ اهداف و روند اجرای پروژه طراحی سامانه رتبه بندی ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۸ آینده نگاری و تهیه ره‌نگاشت فناوری جویشگر بومی بررسی قوانین و اسناد بالادستی ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۹ آینده‌نگاری و تهیه ره‌نگاشت فناوری جویشگر بومی«شناسایی روندهای جویشگر بومی» ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۱۰ آزمایشگاه ارزیابی و اعتبارسنجی خدمات وب(وب آزما) ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۱۱ بررسی کروم و اهمیت آن ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۱۲ مقدمه ای برآینده‌نگاری و تهیه ره‌نگاشت فناوری جویشگربومی ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۱۳ معرفی فرآیندآینده‌نگاری و تهیه ره‌نگاشت فناوری جویشگر بومی ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۱۴ مدل ارزیابی کسب‌و‌کارها در زیست‌سامانه طرح جویشگر بومی ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۱۵ طراحی مدل ارزشگذاری سرمایه‌های فکری کسب و کار‌های مطرح در طرح جویشگر ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۱۶ طراحی و پیاده سازی شبکه تصویری (تصویرنت) ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۱۷ بررسی تطبیقی راهبردهای عملیاتی توسعه جویشگر بومی ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۱۸ پانل شناسایی و رتبه‌بندی عدم‌قطعیت‌های کلیدی ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۱۹ گزارش نقشه راه پردازش خط و زبان فارسی ۱۳۹۴ دانلود آخرین نسخه
۲۰ وضعیت جویشگر بومی پارسی‌جو و چالش‌های پیش رو ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۲۱ کاربست سناریوهای جویشگر بومی ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه

مدیریت طرح

ردیف عنوان سال انتشار
۱ نظامنامه مدیریت طرح ۱۳۹۴ دانلود آخرین نسخه
۲ منشور طرح ۱۳۹۴ دانلود آخرین نسخه
۳ مدیریت ارتباطات ۱۳۹۴ دانلود آخرین نسخه
۴ مدیریت ریسک ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۵ مدیریت پیکربندی ۱۳۹۴ دانلود آخرین نسخه

کارگاه تفکر استراتژی

ردیف عنوان سال انتشار
۱ متدولوژی شکل گیری استراتژی‌های جویشگر بومی ۱۳۹۴ دانلود آخرین نسخه
۲ خلق استراتژی (قواعد پارادایم،تحلیل فرصت‌ها) ۱۳۹۴ دانلود آخرین نسخه
۳ خلق استراتژی (تبیین چشم انداز،عوامل تحت منفعت) ۱۳۹۴ دانلود آخرین نسخه
۴ خلق استراتژی (تحلیل گلوگاه: CCs & CSFs ) ۱۳۹۴ دانلود آخرین نسخه
۵ نقش آفریىی درتوسعه فضای رقابتی جوشگر‌های داخلی ۱۳۹۴ دانلود آخرین نسخه
۶ خلق استراتژی (راهیابی استراتژیک) ۱۳۹۴ دانلود آخرین نسخه
۷ خلق استراتژی (راهکار استراتژیک)+همسوسازی استراتژیک (اولیه) ۱۳۹۴ دانلود آخرین نسخه
۸ ارائه مهمترین دستاوردهای کارگاههای استزاتژی (۱ « الی » ۹ ) ۱۳۹۴ دانلود آخرین نسخه
۹ همسوسازی استراتژیک ۱۳۹۴ دانلود آخرین نسخه
۱۰ مهمترین دستاوردهای کارگاههای استراتژی استزاتژی (۱ « الی » ۸ ) ۱۳۹۴ دانلود آخرین نسخه
۱۱ توسعه فضای رقابتی در طرح جویشگر بومی (نوع اول) ۱۳۹۴ دانلود آخرین نسخه

استراتژی و برنامه‌ریزی طرح

ردیف عنوان سال انتشار
۱ گزارش تدوین استراتژی ۱۳۹۴ دانلود آخرین نسخه
۲ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻃﺮح ۱۳۹۴ دانلود آخرین نسخه
۳ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎتی ﻃﺮح ﺟﻮیشگر ۱۳۹۴ دانلود آخرین نسخه
۴ مدل مفهومی یکپارچه‌سازی خدمات طرح ۱۳۹۴ دانلود آخرین نسخه
۵ مطالعه تحلیل و ارائه موضوعات راهبردی موتور جستجوی بومی ۱۳۹۴ دانلود آخرین نسخه
۶ سیاست‌های «توسعه فضای رقابتی» و «توسعه زیرساخت‌ها» در طرح جویشگر بومی ۱۳۹۴ دانلود آخرین نسخه
۷ متدولوژی اجرای استراتژی‌های «جویشگر بومی» ۱۳۹۴ دانلود آخرین نسخه
۸ غنی سازی محتوای فارسی ۱۳۹۴ دانلود آخرین نسخه

گزارش مطالعاتی

ردیف عنوان سال انتشار
۱ مدل مفهومی جویش ۱۳۹۴ دانلود آخرین نسخه
۲ بررسی برترین سایت‌های ایرانی ۱۳۹۴ دانلود آخرین نسخه
۳ مطالعه تطبیقی و تحلیل عملکرد جویشگرهای ملی و فراملی ۱۳۹۴ دانلود آخرین نسخه
۴ پژوهشی در فناوری‌های آینده وب و موتورهای جست و جو ۱۳۹۴ دانلود آخرین نسخه
۵ اکوسامانه فضای اطلاعاتی جویشگر بومی ۱۳۹۴ دانلود آخرین نسخه
۶ مطالعه تطبیقی حوزه‌ای ۱۳۹۴ دانلود آخرین نسخه
۷ مروری بر مفاهیم پایه در توسعه API ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۸ ملاحظات مطرح در توسعه API ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۹ بررسی همکاری‌ها در جویشگرهای چین و روسیه ۱۳۹۵ دانلود آخرین نسخه
۱۰ تبیین الزامات جویشگر بومی در راستای تحقق توسعه پایدار ۱۳۹۴ دانلود آخرین نسخه

نقشه راه امن سازي جويشگر بومي

ردیف عنوان پیوست
۱ فرم شناسنامه دستاوردهای طرح دانلود
۲ قالب گانت چارت دانلود
۳ قالب گزارشهای مرتبط با طرح جویشگر بومی دانلود
۴ قالب گزارش پیشرفت پروژه دانلود
۵ قالب منشور پروژه دانلود
ردیف موضوع تاریخ
۱ جلسه شماره ۵۵-شورای راهبری ۱۳۹۶/۰۳/۱۷
۲ جلسه شماره ۵۴-شورای راهبری ۱۳۹۶/۰۲/۲۷
۳ جلسه شماره ۵۳-شورای راهبری ۱۳۹۶/۰۱/۳۰
۴ جلسه شماره ۵۰- شورای راهبری ۱۳۹۵/۱۲/۰۴
۵ جلسه شماره ۴۸ - شورای راهبری ۱۳۹۵/۱۰/۲۲
۶ جلسه شماره ۴۶- شورای راهبری ۱۳۹۵/۱۰/۰۸
۷ جلسه شماره ۴۶ - شورای راهبری ۱۳۹۵/۰۹/۲۴
۸ جلسه شماره ۴۴ - شورای راهبری ۱۳۹۵/۰۸/۲۶
۹ جلسه شماره ۴۳ - شورای راهبری ۱۳۹۵/۰۸/۱۹
۱۰ جلسه شماره ۴۲ - شورای راهبری ۱۳۹۵/۰۸/۰۵
۱۱ جلسه شماره ۴۱ - شورای راهبری ۱۳۹۵/۰۷/۱۵
۱۲ جلسه شماره ۴۰ - شورای راهبری ۱۳۹۵/۰۷/۱۰
۱۳ جلسه شماره ۳۲ - شورای راهبری ۱۳۹۵/۰۲/۱۵
۱۴ جلسه شماره ۳۱ - شورای راهبری ۱۳۹۵/۰۲/۰۶
۱۵ جلسه شماره ۳۰ - شورای راهبری ۱۳۹۵/۰۱/۲۳
۱۶ جلسه شماره ۲۹ - شورای راهبری ۱۳۹۴/۱۲/۱۷
۱۷ جلسه شماره ۲۸ - شورای راهبری ۱۳۹۴/۱۲/۰۳
۱۸ جلسه شماره ۲۷ - شورای راهبری ۱۳۹۴/۱۱/۱۵
۱۹ جلسه شماره ۲۵-شورای راهبری ۱۳۹۴/۱۰/۲۲
۲۰ جلسه شماره ۲۴ - شورای راهبری ۱۳۹۴/۱۰/۱۵

صفحه‌ها

ارتباط با ما

  • نشانی:    تهران، خیابان کارگرشمالی، روبروی سازمان انرژی اتمی، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
  • تلفن تماس: ۸۴۹۷۷۱۹۴ و ۸۴۹۷۸۱۳۳
  • رایانامه: didras@itrc.ac.ir

خبرنامه

عضویت در خبر نامه دیدرس، جهت دریافت آخرین اخبار و وقایع در زمینه طرح جویشگر بومی

درباره طرح

به پایگاه اطلاع‌رسانی طرح جویشگر بومی خوش آمدید، این پایگاه در راستای اطلاع‌رسانی معرفی اهداف، رویکردها و دستاوردهای حوزه جویشگر بومی از تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ فعالیت خود را آغاز نموده است. با توجه به اینکه شناخت ظریفت‌ها در حوزه جویشگر همواره از اهم ماموریت‌های این طرح است، همواره پذیرای تماس‌های شما هستیم.